Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Πολιτική Ασφαλείας
 

 

Η ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. θεωρεί την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία σαν υποχρέωση ισοδύναμη με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία της.
Η διοίκηση της ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. δεσμεύεται να λειτουργεί στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής για την υγιεινή και ασφάλεια που έχει θεσπίσει.
Για την υλοποίηση της ανωτέρω πολιτικής θα ακολουθούμε τα παρακάτω βασικά στοιχεία.
 
  • Εφαρμογή όλων των κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους για την υγιεινή και ασφάλεια των έργων.
  • Εφαρμογή και τήρηση όλων των πρόσθετων κανόνων και διαδικασιών του εκάστοτε πελάτη για την υγιεινή και την ασφάλεια.
  • Αναζήτηση και εντοπισμό πρόσθετων κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων.
  • Συνεχή ενημέρωση όλου του προσωπικού που ασχολείται με την εκτέλεση των έργων για την πιστή τήρηση της εταιρικής πολιτικής για την υγιεινή και την ασφάλεια.
  • Ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων μερών με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την ετοιμότητα έναντι καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.
  • Τέλος συνεχής έλεγχος της αποτελεσματικότητας της εταιρικής πολιτικής μας για την υγιεινή και ασφάλεια και αναζήτηση τρόπων για την συνεχή βελτίωσή της.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ